Wielertochten.nl Fotowedstrijd Fiets Zomer 2018

Wielertochten.nl Fotowedstrijd Zomer 2016. Van alle inzendingen worden de leukste 7 geselecteerd. Onder deze worden de onderstaande prijzen verloot. Inzenden kan toto Maximaal 3 inzendingen per persoon.

Wat valt er te winnen?

Mede dankzij onze partners hebben wij een leuk prijzenpakket samengesteld.

Voorwaarden fotowedstrijd

Voorwaarden fotowedstrijd
Deze wedstrijdvoorwaarden zijn opgesteld door de FotografenFederatie (www.fotografenfederatie.nl). Als Wielertochten.nl dragen wij fotografie een warm hart toe en vinden dat wij voorwaarden moeten hanteren die zowel de belangen van de deelnemer als ons, als organiserende partij, moeten behartigen. De voorwaarden van de FotografenFederatie bevatten de belangrijkste bepalingen waaraan organisatoren van wedstrijden moeten denken en die zij aan de deelnemende fotografen bekend kunnen maken.

1. Algemene voorwaarden voor deelname
1. Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
2. De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
3. Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
4. Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
5. Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld
6. De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
7. Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
8. Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
9. Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

2. Inzendingen
• Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via het uploadformulier op www.wielertochten.nl/fotowedstrijd/
• Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
• De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat: JPG. De afmeting van de foto ligt tussen de 2000 en 2000 pixels (72 dpi) aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal 2 MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
• De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam en het e-mailadres de maker.
• De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname
• De foto(’s) mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.
• De deelnemer mag niet jonger zijn dan 18 jaar.

4. Jurering en prijs
• In het geval van een jury: De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
• Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: 1. de fotografische kwaliteit; 2. de originaliteit c.q. creativiteit.
• De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
• De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
• De wedstrijd kent minimaal 3 winnaars. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en daarna bekend gemaakt in www.wielertochten.nl.
• De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze. Tevens kan worden verzocht om een CV.
• Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
• De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars te beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen. Als de prijs bestaat uit het verlenen van een opdracht, dan geschiedt honorering van die opdracht volgens een algemeen geldend en gebruikelijk tarief. Afspraken hierover kunnen schriftelijk worden vastgelegd.
• De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s op de website zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen. Ook zullen de ingezonden en winnende foto’s gebruikt mogen worden door Wielertochten.nlnzonder dat de maker daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden stelt.
• Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Auteursrechten en gebruik
• Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
• De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
• De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
• De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.
• In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn –na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd en als voorbeeldfoto in de productendatabase van de wedstrijdorganisatie. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.

6. Overige bepalingen
• De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
• Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden

Upload hier je inzending

Upload hieronder je inzending (max. 3 per persoon)

[cg_users_upload id=”1″]

Ingezonden foto’s:

[cg_gallery id=”1″]